Nabava materijala za gradnju

Dokumenti: Dokumentacija za nadmetanje

26. siječnja 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljen je pod brojem N-02-V-102321-240112, Poziv na nadmetanje za nabavu materijala za gradnju. S odabranim ponuditeljem sklopit će se okvirni sporazum na četiri godine.

Tekst Poziva i Dokumentacije za nadmetanje zainteresirani mogu preuzeti iznad ovog teksta, među dokumentima.

Skip to content