Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2020. godinu namijenjenih financiranju  programa i projekata udruga za opće dobro

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 98/19), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i članku 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. Pročišćeni tekst 4/18,1/20) Gradonačelnik Grada Lipika donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2020. godinu namijenjenih financiranju  programa i projekata udruga za opće dobro

 

I.

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2020. godinu namijenjena financiranju programa i projekata udruga za opće dobro.

 

II.

Sredstva namijenjena financiranju programa i projekata raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata udruga za opće dobro kako slijedi:

 

Red. br. NAZIV UDRUGE  

 

NAZIV PROGRAMA

Iznos sufinanciranja   za 2020. godinu (kn)
1. LOVAČKO DRUŠTVO ” SLAVUJ ” GAJ Nastavak obnove unutarnjeg prostora   lovačke kuće Brekinska  i izgradnja sanitarnog čvora u lovačkim kućama u Poljani i Brekinskoj 10.000,00
2. PUTEVI MILOSTI Pomoć socijalno ugroženim  obiteljima Grada Lipika 3.000,00
3. UDRUGA SLIJEPIH PAKRAC – LIPIK  

Sportom kroz život

10.000,00
4. MATICA UMIROVLJENIKA PAKRAC-LIPIK Redovan rad udruge (dovršetak asfaltiranja prilaza, skupština, knjigovodstveni servis, prijevoz) 5.000,00
5. UDRUGA SOCIJALNIH USLUGA “POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA” LIPIK  

Dnevni boravak “Treća dob”

5.000,00
6. UDRUGA SOCIJALNIH USLUGA “POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA” LIPIK  

Društveni život u trećoj dobi

5.000,00
7. UDRUGA MJEŠTANA DONJI ČAGLIĆ Organiziranje kulturnih, zabavnih i sportskih događanja 5.000,00
8. UDRUGA SOCIJALNIH USLUGA “POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA” LIPIK  

Pomoć u kući i redovan rad udruge

5.000,00
9. UDRUGA UKRAJINSKO-HRVATSKOG PRIJATELJSTVA  

S Ukrajinom u srcu, Frankovi dani u Lipiku

6.000,00
10. UDRUGA PČELARA PAKRAC-LIPIK Izrada Internet stranice i 11. županijsko ocjenjivanje meda 6.000,00
11. MK IOHANNITES LIPIK  

Moto karavane

6.000,00
12. RADIO KLUB LIPIK Organizacija UKV natjecanja “LIPIK 2020” 5.000,00
13. UDRUGA INVALIDA RADA PAKRAC – LIPIK  

Rekreacija – zdraviji život

5.000,00
14. ZAJEDNICA TALIJANA LIPIKA Manifestacije, izložbe, kulturni i sportski susreti 7.000,00
15. UDRUGA ŽENA LIPIK Prezentacija naših  radova – izložbe 5.000,00
16. UDRUGA LIJEPA NAŠA-POŽEŠKO – SLAVONSKA GRANA Dostojanstvo i ugled pojedinca i zajednice ogleda se u postupanju prema životinjama i prirodi 5.000,00
17. UDRUGA HRVATSKO – NJEMAČKOG PRIJATELJSTVA LIPIK Dan nacionalnih manjina,
Božićni sajam, redovan rad udruge
6.000,00
18. RADIOKLUB POLJANA  

Godišnji plan rada radiokluba “Poljana”

10.000,00
19. CENTAR ZA PODRŠKU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA “DELFIN”  

Jesmo li spremni za izazove?

2.000,00
20. UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA PAKRAC- LIPIK  

Izazovi i promjene

2.000,00
21. UDRUGA ZA OČUVANJE NARODNIH OBIČAJA ” LIDO” DOBROVAC Tradicionalno slavonsko kolinje i čvarkijada, 10.000,00
22. KASAČKI KLUB DIAMANT Druženje s konjima 5.000,00
23. PALIJATIVNI TIM LiPa Grad Lipik demenciji prijateljska zajednica 5.000,00
24. PLANINARSKO DRUŠTVO “LIPA” LIPIK  

Lipička obilaznica 2020

5.000,00
25. UDRUGA RODITELJA DJECE I OSOBA SA  POSEBNIM POTREBAMA GRADOVA PAKRACA I LIPIKA “LATICA” Želimo se družiti 15.000,00
26. UDRUGA ŽENA POLJANA Poboljšanje društvenog života žena 2.500,00
27. UDRUGA ŽENA BREKINSKA Redovan rad udruge 2.500,00

 

III.

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik  će sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

 

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

 

KLASA: 400-04/20-01/02

URBROJ: 2162/02-03-03/2-20-2

Lipik, 22. 07. 2020.

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana, bacc. ing. agr.

Skip to content