Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata iz područja kulture

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 98/19), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i članku 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br.  Pročišćeni tekst 4/18, 1/20) Gradonačelnik Grada Lipika donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna

Grada Lipika za 2021. godinu

namijenjenih financiranju  programa i projekata iz područja  kulture

 

I.

 

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2021. godinu namijenjena financiranju programa i projekata iz područja kulture.

 

II.

 

Sredstva namijenjena financiranju programa i projekata iz područja kulture raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata kako slijedi:

 

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Odobreno za 2021. godinu
1. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO “ZELENI GAJ” Kulturno umjetnički amaterizam KUD-a Zeleni Gaj 10.000,00
2. GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR  LIPIK Strauss u Lipiku, Redovan rad Gradskog puhačkog orkestra Lipik 5.000,00
3. PLESNI KLUB “DOLCE” PAKRAC – LIPIK Novi ples 5.000,00
4. “TILIA” UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE I KULTURNE BAŠTINE Ciklus koncerata fortissimo possible – koncerti i koncertna gostovanja u Lipiku
Digitalizacija kulturne baštine i arhivske građe Grada Lipika
18.000,00
5. DRUŠTVO MAĐARA LIPIK Kulturni dan Mađara i manifestacija kroz godinu; kulturni amaterizam i nasupi kroz godinu 10.000,00
6. POVIJESNO DRUŠTVO PAKRAC-LIPIK Kanonske vizitacije župa Pakrac, Gaj i Čaglić 6.000,00
7. Kulturno umjetničko društvo Lipik Očuvanje tradicije lipičkog kraja 15.000,00

 

III.

 

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik  de sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

 

IV.

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit de objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

 

KLASA: 400-04/21-01/03

URBROJ: 2162/02-03-03/2-21-2

Lipik, 23. 04. 2021.

 

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana,  bacc. ing. agr.

Skip to content