Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2021. godinu namijenjenih financiranju  programa i projekata udruga za opće dobro

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 98/19), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i čl. 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/21)  Gradonačelnik donosi:

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2021. godinu

namijenjenih financiranju  programa i projekata udruga za opće dobro

 

I.

 

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2021. godinu namijenjena financiranju programa i projekata  udruga za opće dobro.

 

II.

 

Sredstva namijenjena financiranju programa i projekata raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata udruga za opće dobro  kako slijedi:

 

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Odobreno za 2021. godinu / kn
1. Mladi Lipika Redovan rad udruge 4.000,00
2. LOVAČKO DRUŠTVO ” SLAVUJ ” GAJ Obnova unutarnjeg i vanjskog prostora u  lovačkoj kući Brekinska  i  Poljana te završetak izgradnje sanitarnih čvorova 10.000,00
3. UDRUGA HRVATSKO – NJEMAČKOG PRIJATELJSTVA LIPIK Redovan rad udruge 2.000,00
4. MATICA UMIROVLJENIKA PAKRAC-LIPIK Obnova (popravak) terase u Domu umirovljenika 5.000,00
5. ZAJEDNICA TALIJANA LIPIKA Manifestacije, izložbe, kulturni i sportski susreti 7.000,00
6. MK IOHANNITES LIPIK Motociklisti u zajednici 8.000,00
7. UDRUGA ZA OČUVANJE NARODNIH OBIČAJA ” LIDO” DOBROVAC Tradicionalno slavonsko kolinje i čvarkijada, 6.000,00
8. RADIOKLUB POLJANA Godišnji plan rada radiokluba “Poljana” 10.000,00
9. Udruga “ČIMEN” Brekinska Cjelogodišnje aktivnosti na rekreacijskom prostoru “Čimen” Brekinska 3.000,00
10. UDRUGA UKRAJINSKO-HRVATSKOG PRIJATELJSTVA VYŠYVANA UKAJINA – FRANKOVA PJESMA 8.500,00
11. UDRUGA SLIJEPIH PAKRAC – LIPIK Slušamo, razimijemo, sudjelujemo 10.000,00
12. Udruga socijalnih usluga”Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama” Lipik Društveni život  u trećoj dobi, Dnevni boravak “Treća dob”, Pomoć u kući i redovan rad udruge 15.500,00
13. CENTAR ZA PODRŠKU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA “DELFIN” Hoću, mogu, znam! 2.000,00
14. UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA PAKRAC- LIPIK Zajedno za bolje sutra 2.000,00
15. UDRUGA LIJEPA NAŠA-POŽEŠKO – SLAVONSKA GRANA Dostojanstvo i ugled pojedinca i zajednice ogleda se u postupanju prema životinjama i prirodi 5.000,00
16. UDRUGA INVALIDA RADA PAKRAC – LIPIK Pomak na bolje 6.000,00
17. PALIJATIVNI TIM LiPa Aktivnosti demenciji prijateljske zajednice Grada Lipika u skrbi oboljelih od Alzheimerove bolesti 6.000,00
18. UDRUGA ŽENA POLJANA Poboljšanje društvenog života žena 2.500,00
19. UDRUGA RODITELJA DJECE I OSOBA SA  POSEBNIM POTREBAMA GRADOVA PAKRACA I LIPIKA “LATICA” Nova prijateljstva – Nove mogućnosti 15.000,00
20. OCEAN ZNANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ SMILE – Solidarity momevent in a learning environment (Pokret solidarnosti u okruženju koje potiče na učenje) 24.000,00
21. RADIO KLUB LIPIK Organizacija 25. jubilarnog  UKV natjecanja “LIPIK 2021” 5.000,00
22. PLANINARSKO DRUŠTVO “LIPA” LIPIK Malim koracima prema visokim vrhovima 5.000,00

 

III.

 

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik  de sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

 

IV.

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit de objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

KLASA: 400-04/21-01/02

URBROJ: 2162/02-03-03/2-21-2

Lipik, 23. 04. 2021.

 

 

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana,  bacc. ing. agr.

Skip to content