Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2021. godinu

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 98/19), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i čl. 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/21)  Gradonačelnik donosi:

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna

Grada Lipika za 2021. godinu

namijenjenih financiranju  projekata udruga branitelja i stradalnika

iz Domovinskog rata za 2021. godinu

 

I.

 

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2021. godinu namijenjena financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2021. godinu

II.

 

Sredstva namijenjena financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2021. godinu raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata kako slijedi:

 

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Odobreno za 2021. godinu /kn
1. Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske PAKRAC-LIPIK  Druženje članica i održavanje godišnje skupštine 3.500,00
2. UDRUGA RATNIH VETERANA  1. GARDIJSKE BRIGADE “TIGROVI” PODRUŽNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE Bili smo prvi 5.000,00
3. UDRUGA CIVILNIH INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 1. Međunarodni dan nestalih osoba
2. Da se ne zaboravi
4.000,00
4. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA OBOLJELIH I LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA PAKRAC-LIPIK 1. Psiho-socijalna pomoć: psihoterapija,
2. Da se ne zaboravi
5.000,00
5. UDRUGA LOGORAŠA SRPSKOG KONCENTRACIJSKOG LOGORA „BUČJE“, POŽEŠKO – SLAVONSKE ŽUPANIJE “LOGOR BUČJE” I “MONOGRAFIJA LOGORA BUČJE” 4.000,00
6. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE, PODRUŽNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE,  OGRANAK PAKRAC-LIPIK Očuvanje digniteta Domovinskog 6.000,00
7. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA PODRUŽNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE Obilježavanje 30. godišnjice osnutka 123. brigade Požaga 1.000,00
8. UDRUGA HRVATSKE POLICIJE BRANITELJA PAKRACA I LIPIKA Duh Domovinskog rata – danas 5.000,00
9. UDRUGA BRANITELJA LIPIKA 1991.GODINE “Operacija Orada” oslobađanje Lipika, Dobrovca, Kukunjevca 10.000,00
10. UDRUGA ČLANOVA OBITELJI HRVATSKIH BRANITELJA Aktivnošću do poboljšanja kvalitete života braniteljske populacije 5.000,00
11. UDRUGA DJECE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA PAKRAC Za Lipik 4.000,00
12.  HUMS DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA DOMOVINSKOG RATA Iskustva iz Domovinskog rata u kriznim stanjima 5.000,00

 

 

III.

 

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik  de sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

IV.

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit de objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

KLASA: 400-04/21-01/04

URBROJ: 2162/02-03-03/2-21-2

Lipik, 23. 04. 2021.

 

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana,  bacc. ing. agr.

Skip to content