Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata iz područja kulture

Gradonačelnik Grada Lipika na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15, 27/21) i članka 54. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br.1/21) donosi:

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna

Grada Lipika za 2023. godinu

namijenjenih financiranju  programa i projekata iz područja kulture

 

I.

 

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2023. godinu namijenjena financiranju programa i projekata iz područja kulture.

 

II.

 

Sredstva namijenjena financiranju programa i projekata iz područja kulture raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata kako slijedi:

 

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Odobreno za 2023. godinu /eur
1. GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR  LIPIK Redovan rad Gradskog puhačkog orkestra Lipik 700,00
2. PLESNI KLUB “DOLCE” PAKRAC – LIPIK Pokret i ples 700,00
3. UDRUGA TILIA Tilia – ciklus 4 godišnja doba 3.000,00
4. POVIJESNO DRUŠTVO PAKRAC-LIPIK Kod veprove glave – gastronomska manifestacija u Lipiku 2023, / Kanonske vizitacije župa Pakrac, Gaj i Čaglić 3.000,00
5. KUD LIPIK Očuvanje tradicije lipičkog kraja 2.700,00

 

III.

 

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik će sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

 

IV.

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

 

KLASA: 402-03/22-01/66

URBROJ: 2177-2-02-23-4

Lipik, 22.05.2023.

 

 

 

     GRADONAČELNIK:

            Vinko Kasana,  bacc. ing. agr.

Skip to content