Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2023. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2023. godinu

Gradonačelnik Grada Lipika na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15, 27/21) i čl. 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/21) donosi:

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna

Grada Lipika za 2023. godinu

namijenjenih financiranju  projekata udruga branitelja i stradalnika

iz Domovinskog rata za 2023. godinu

 

I.

 

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2023. godinu namijenjena financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2023. godinu

II.

 

Sredstva namijenjena financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2023. godinu raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata kako slijedi:

 

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Odobreno za 2023. godinu /eur
1. UDRUGA RATNIH VETERANA  1. GARDIJSKE BRIGADE “TIGROVI” PODRUŽNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE Bili smo prvi 700,00
2. UDRUGA CIVILNIH INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 1.Dan nestalih osoba
2. Da se ne zaboravi
600,00
3. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA OBOLJELIH I LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA PAKRAC-LIPIK 1. Psiho-socijalna pomoć: psihoterapija,
2. Da se ne zaboravi
700,00
4. UDRUGA LOGORAŠA SRPSKOG KONCENTRACIJSKOG LOGORA „BUČJE“, POŽEŠKO – SLAVONSKE ŽUPANIJE Obilježavanje razmjene logoraša „Logora Bučje“ 700,00
5. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE, PODRUŽNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE,  OGRANAK PAKRAC-LIPIK Očuvanje digniteta Domovinskog rata 700,00
6. UDRUGA HRVATSKE POLICIJE BRANITELJA PAKRACA I LIPIKA Duh Domovinskog rata – danas 700,00
7. UDRUGA DJECE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA PAKRAC-LIPIK Za budućnost 700,00
8. UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA-HVIDRA Športsko natjecanje invalida Domovinskog rata – HVIDR-a domaćin 700,00
9. UDRUGA BRANITELJA LIPIKA 1991. GODINA Jačanje kapaciteta    Udruge branitelja Lipika 1991. godine     700,00
10. UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA I DRUGIH ZAPOSLENIKA U ZDRAVSTVU DOMOVINSKOG RATA Reljef života Mirjane Cahun    700,00

 

 

III.

 

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik će sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

IV.

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

 

KLASA: 402-03/23-01/06

URBROJ: 2177-2-02-23-5

Lipik, 22. 05. 2023.

 

 

      GRADONAČELNIK:

            Vinko Kasana,  bacc. ing. agr.

Skip to content