Pravo na pristup informacijama

Dokumenti: Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama-1 Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijamaza 2016. godinu) Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijamaza 2017. godinu Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijamaza 2018. godinu Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijamaza 2019. godinu Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama. 

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

 • na za to predviđenom obrascu
 • e-mailom na adresu: ured.gradonacelnika@lipik.hr, čime se smatra da je podnesen pisani zahtjev
 • pisanim putem na adresu Grad Lipik, Službenik za informiranje, Marije Terezije 27
 • telefonski ili usmeno, o čemu će se sastaviti pisana bilješka, na broj telefona 034/314-800 od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama:

 • neposrednim davanjem informacije
 • davanje informacije pisanim putem
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje

 • protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
 • žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
 • Povjereniku se podnose i žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika pristupinfo.hr

Korisni linkovi:

 

Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

U Gradu Lipiku službenici za informiranje su:  

Službenica za informiranje; Ksenija Tutić, Stručni suradnik za računovodstvo

Zamjenik službenice za informiranje je; Marino Kop, Referent za uredske poslove

Marije Terezije 27, Lipik

 1. 034/314-800
  Fax: 034/421-031
  Email:  ured.gradonacelnika@lipik.hr

Pravni okvir pristupa informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama Narodne novine, br. 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst
Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst – na engleskom

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ovim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14)
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 15/14)

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. I 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine, br. 85/15)

Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama. 

Skip to content