Javne usluge

 • Program mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika
Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Lipika. Korisnici mjera iz ovog Programa su subjekti u poduzetništvu i obrtu utvrđeni Zakonom sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Lipika te obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Korisnici moraju u cijelosti biti u privatnom vlasništvu i imati minimalno jednog zaposlenika s područja grada Lipika na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, a koji je kod korisnika zaposlen minimalno šest mjeseci neprekidno. Javni poziv će biti otvoren do kraja studenog tekuće godine, a u slučaju utroška sredstava javni poziv će biti otvoren do trenutka utroška sredstava. Prijava na javni poziv vrši se sukladno uvjetima propisanim javnim pozivom na odgovarajućim obrascima koji su sastavni dio dokumentacije javnog poziva. Uz obrazac prijave, podnositelj prijave prilaže  svu dokumentaciju određenu javnim pozivom i obrascem prijave.
 • Program socijalnih mjera- pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lipika
Cilj ovog Programa je pomoć stanovništvu grada Lipika u rješavanju stambenog pitanja koje je i jedno od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima s većim brojem djece i sve izraženijoj emigraciji lokalnog stanovništva. Mlada obitelj u smislu ovog Programa, je bračna ili izvanbračna zajednica koja rješava svoje stambeno pitanje, a koju čine podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug i djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova nije navršio 40 godina života prije objave javnog poziva. Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj te samohrani roditelj. Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva koji kupi građevinsko zemljište ili stambeni objekt (kuća ili stan) na području grada Lipika, a kojom po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje. Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera iz ovog Programa objavljuje se, u pravilu, jednom godišnje i vrijedi do kraja tekuće godine ili do iskorištenja sredstava za proračunsku godinu te se i prijava može podnijeti tijekom istog razdoblja. Prijava na javni poziv vrši se sukladno uvjetima propisanim javnim pozivom na odgovarajućim obrascima koji su sastavni dio dokumentacije javnog poziva. Uz obrazac prijave, podnositelj prijave prilaže  svu dokumentaciju određenu javnim pozivom i obrascem prijave.
 • Komunalna naknada
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka. Obrazac zapisnika o komunalnoj naknadi-novi prostor i promjena obveznika Komunalna naknada po zonama i namjeni
 • Komunalni doprinos
Zahtjev za obračun komunalnog doprinosa po službenoj dužnosti podnosi Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Ispostava Pakrac, sa pravomoćnim aktom za građenje i analitičkim izračunom na temelju kojeg se donosi rješenje u skladu s Zakonom o komunalnim gospodarstvom i Odluci o komunalnom doprinosu Grada Lipika.
 • Naknada za nezakonito izgrađene zgrade
Zahtjev za obračun naknade za nezakonito izgrađene zgrade po službenoj dužnosti podnosi Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Ispostava Pakrac, na temelju kojeg sa donosi rješenje u skladu s Zakonom o postupanju nezakonito izgrađenih zgrada.
 • Pomoć za novorođeno dijete
Grad osigurava sredstva za pomoć za svako novorođeno dijete čiji roditelj/i ima/ju prijavljeno prebivalište i boravište na području Grada Lipika i to: - 1.000,00 kuna za prvorođeno dijete - 2.000,00 kuna za drugorođeno dijete - 3.000,00 kuna za trećerođeno dijete za svako daljnje dijete iznos se povećava za 1.000,00 kuna. Pomoć će se doznačiti na račun roditelja, po prethodno popunjenom zahtjevu uz predočenje rodnog lista novorođenog djeteta, preslike rodnih listova ranije rođene djece, preslike osobnih iskaznica oba roditelja i presliku kartice tekućeg računa. Ako oba roditelja nemaju prijavljeno prebivalište na području Grada, roditelj koji nema prijavljeno prebivalište na području Grada dužan je uz zahtjev dostaviti i potvrdu jedinice lokalne samouprave na području koje ima prijavljeno prebivalište da nije koristio pravo na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta. Zahtjev i ostalu dokumentaciju možete dostaviti e – mailom na adresu anita.gradlipik@gmail.com, ali je potrebno doći i osobno jer Grad Lipik za svako novorođenče dodjeljuje poklon paket od 10 paketa pelena i poklon paket odjeće za novorođenče. Sve dodatne informacije možete dobiti na mail: anita.gradlipik@gmail.com na adresi: Marije Terezije 27 na broj telefona: +385 34 314 800 Zahtjev za novorođenčad
 • Pravo na naknadu za pomirenje troškova stanovanja
 Prava iz socijalne skrbi utvrđena su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Lipika (službeni glasnik Grada Lipika br. 6/14 i 5/19) i ne mogu se ostvariti na teret Grada ako je zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih fizičkih i pravnih osoba.  Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju, komunalnu naknadu  i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima do maksimalno iznosa koji je propisan Zakonom o socijalnoj skrbi.  Pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja priznaje se Korisniku koji ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda, po predočenju računa, a plaća se ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža uslugu. Iznos za najamninu, pričuvu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja, dijeli se na način koji je najsvrsishodniji za Korisnika prema njegovoj izjavi u vrijeme podnošenja zahtjeva za naknadu za stanovanje.
 • Pravo na naknadu za podmirenje troškova najamnine i pričuve
Pravo na naknadu za podmirenje troškova najamnine i pričuve može se odobriti pod uvjetom da Korisnik prava stan ili kuću koristi za vlastite potrebe. Korisnik iz stavka 1. ovog članka nema pravo na naknadu za podmirenje troškova najamnine  i pričuve ako: - stan ili dio stana daje u podnajam, - on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene, - ako je ugovor o najmu Korisnik sklopio sa srodnikom u pravoj liniji te, - ako ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik).
 • Pravo na naknadu za podmirenje troškova električne energije
Pravo na naknadu za podmirenje troškova električne energije može se odobriti pod uvjetom da Korisnik prava stan ili kuću koristi za vlastite potrebe, odnosno za stanovanje.  Korisnik iz stavka 1. ovog članka nema pravo na naknadu za podmirenje troškova električne energije ako stan ili dio stana daje u podnajam, boravi na drugoj adresi ili se stan koristi za druge namjene.
 • Pravo na naknadu za podmirenje troškova komunalnih usluga
Pravo na naknadu za podmirenje troškova komunalnih usluga može se odobriti pod uvjetom da Korisnik prava stan ili kuću koristi za vlastite potrebe, odnosno za stanovanje. Pravo na naknadu za podmirenje troškova komunalnih usluga obuhvaća troškove usluga: - vode, - odvodnje otpadnih voda, - odvoza komunalnog otpada - plin. Korisnik iz stavka 1. ovog članka nema pravo na naknadu za podmirenje troškova komunalnih usluga ako stan ili dio stana daje u podnajam, boravi na drugoj adresi ili se stan koristi za druge namjene.
 • Pravo na podmirenje troškova komunalne naknade
Pravo na podmirenje troškova komunalne naknade može se odobriti pod uvjetom da Korisnik prava stan ili kuću koristi za vlastite potrebe, odnosno za stanovanje.  Korisnik iz stavka 1. ovog članka nema pravo na naknadu za podmirenje troškova komunalne naknade ako stan ili dio stana daje u podnajam, boravi na drugoj adresi ili se stan koristi za druge namjene. Za ostvarivanje gore navedenih prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradu Lipiku na propisanom obrascu i priložiti potrebnu dokumentaciju koja je opisana na zadnjoj stranici na zahtjevu. Zahtjev se može predati osobno na adresi: Marije Terezije 27, soba broj 14A Dodatne informacije  na mail: anita.gradlipik@gmail.com ili na broj telefona: +385 34 314 800 Zahtjev za socijalnu pomoć 2020
Skip to content