JAVNI POZIV za prodaju drvne mase na panju

JAVNI POZIV

za prodaju drvne mase na panju

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Prodaja drvne mase na panju na k.č.br. 552, 549/1, 549/2 i 691/27, k. o. Kusonje prema procjembenom elaboratu izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka za šumarstvo i lovstvo, procjena šuma i to:

–              na čestici broj 691/27 koja je površine 701 m² nalazi se mlada sastojina bagrema prsnog promjera manjeg od 10 cm sa drvnom zalihom od 3 tone biomase,

–              čestica broj 549/1 je ukupne površine 2777 m² od čega se na 1000 m² nalazi  mlada sastojina bagrema prsnog promjera manjeg od 10 cm sa drvnom zalihom od 5 tona biomase, a na površini od 1777 m² nalazi se mlada sastojina johe sa pojedinačnim stablima bukve, graba, bagrema i trešnje koja je premjerena te izračunata drvna masa,

–              na čestici broj 549/2 koja je površine 3525 m² nalazi se mlada sastojina bagrema prsnog promjera manjeg od 10 cm sa drvnom zalihom od 15 tona biomase,

–              čestica broj 552 je ukupne površine od 7423 m² od čega se na površini od 3400 m² nalazi mlada sastojina bagrema prsnog promjera manjeg od 10 cm sa drvnom zalihom od 10 tona biomase, a na površini od 3023 m² se nalazi starija sastojina bagrema sa pojedinim stablima graba, trešnje i johe koja je premjerena te je izračunata drvna masa.

 

Vrsta oblovina (m³) Ukupno Prost. drvo Ukupno
drva F F II/L PT I PT II PT III oblo(m³)  (m³) (m³)
Bukva           0 0,07 0,07
Grab           0 1,37 1,37
Bagrem     0,32 0,3   0,62 2,14 2,76
Trešnja           0 0,63 0,63
Joha     1,87 2,55   4,42 35,82 40,24
UKUPNO 0,00 0,00 2,19 2,85 0,00 5,04 40,03 45,07

Tablica 1. Izračun drvne mase po vrstama i klasama na k.č.br. 549/1 k.o. Kusonje

 

Vrsta oblovina (euro) Vrijednost Prost. drvo Ukupno
drva F F II/L PT I PT II PT III oblo(euro)  (euro) (euro)
Bukva           0 1,84 1,84
Grab           0 36 36
Bagrem     15,29 7,21   22,5 51,4 73,9
Trešnja           0 15,13 15,13
Joha     72,97 52,12   125,09 594,25 719,34
UKUPNO 0,00 0,00 88,26 59,33 0,00 147,59 698,62 846,21

Tablica 2. Izračun vrijednosti premjerene drvne mase na k.č.br. 549/1 k.o. Kusonje

Vrsta oblovina (m³) Ukupno Prost. drvo Ukupno
drva F F II/L PT I PT II PT III oblo(m³)  (m³) (m³)
Grab           0 0,61 0,61
Bagrem     2,39 3,07   5,46 23,17 28,63
Trešnja     0,45 0,56   1,01 4,44 5,45
Joha           0 0,08 0,08
UKUPNO 0,00 0,00 2,84 3,63 0,00 6,47 28,30 34,77

Tablica 3. Izračun premjerene drvne mase po vrstama i klasama na k.č.br. 552                                              k.o. Kusonje

 

Vrsta oblovina (euro) Vrijednost Prost. drvo Ukupno
drva F F II/L PT I PT II PT III oblo(euro)  (euro) (euro)
Grab           0 16,03 16,03
Bagrem     112,99 73,74   186,73 556,54 743,27
Trešnja     51,07 22,52   73,59 106,64 180,23
Joha           0 1,33 1,33
UKUPNO 0,00 0,00 164,06 96,26 0,00 260,32 680,54 940,86

Tablica 4. Izračun vrijednosti premjerene drvne mase na k.č.br. 552 k.o. Kusonje

 

Ukupna vrijednost drvne mase je zbroj vrijednosti biomase i vrijednosti premjerene drvne mase. Vrijednost biomase iznosi 12,00 eura/tona, a budući da ukupno imamo 53 tone biomase ukupna vrijednost biomase iznosi 396,00 eura. Ukupna vrijednost premjerene drvne mase iznosi 1787,07 eura.

 

Početna cijena ukupne drvne mase na panju: 2.183,07 eura

 

II. UVJETI:

 1. Natjecati se mogu sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.
 2. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene koji ne može biti od niži početne cijene iz točke I. ovog poziva.
 3. Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 4. Rok isplate kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
 5. Ponuda se daje za ukupnu drvnu masu iz točke I. ovog poziva.
 6. Rok za rušenje i izvlačenje drvne mase je 30 dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji drvne mase.
 7. Odabrani ponuditelj je dužan nakon rušenja i izvlačenja drvne mase uspostaviti šumski red na parceli.
 8. Drvna masa iz točke I. ovog poziva se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

 

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

 1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
 2. iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog poziva.

 

IV. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju u elektronskom obliku na e-mail adresu petrac@pakrac.hr ili u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju drvne mase – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je svibnja 2023. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

 

V. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima javnog poziva ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
 • Grad Pakrac pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje predmetnog zemljišta može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080, pročelnik Marijan Malogorski),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

KLASA: 351-01/23-01/02

URBROJ: 2177-2/03-04/1-23-3