Usvojen proračun Grada Lipika za 2022. godinu u iznosu od 86.912.968,00 kuna

Peta radna sjednica lipičkog Gradskog vijeća pod predsjedanjem predsjednika Slobodana Katunara (HDZ) održana je 16. prosinca u konferencijskoj dvorani „Quelle“, a u njezinu je radu na samom početku sudjelovalo dvanaest od trinaest izabranih gradskih vijećnika, da bi do njezina kraja ostalo prisutnih 10 vijećnika. Također, sjednici je nazočio i gradonačelnik Vinko Kasana (HDZ) te predstavnici gradskih stručnih službi i poduzeća.

Dnevni red je imao 38. točaka, a sjednica je, kako to i priliči, započela aktualnim satom tijekom kojeg je pitanja postavilo troje gradskih vijećnika. Prvi se s pitanjima javio Tomislav Lneniček (DP). Zanimalo ga je kad ide Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta, zatim je li završen projekt obnove Društvenog doma u Klisi te hoće li biti napravljena projektna dokumentacija za kanalizaciju u tom naselju. Odgovorio mu je gradonačelnik Vinko Kasana (HDZ). On je ukratko rekao kako se još čeka novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, a potom ide raspisivanje natječaja. Projekt doma u Klisi je gotov, ali nije objekt gotov, a što se tiče projekta kanalizacije, on zasad nije u planu jer za to je potrebna i suglasnost od Hrvatskih voda, a treba biti i srazmjerno s brojem stanovnika.

Gradska vijećnica Virna Krpan (HSS) upitala je za most u Antunovcu u Oslobskoj ulici, odnosno planira li se njegova sanacija ili izgradnja novog. Rečeno joj je da se tu radi o županijskoj cesti te da je za to nadležan ŽUC, a na prijedlog vijećnice (op. a. odnosno Gradskog vijeća) može se izdati zahtjev prema ŽUC-u za njegovu sanaciju.

Koje su konkretne koristi Grada Lipika od projekta vezanog za centar umjetne inteligencije te je li moguće snimati videozapise sjednica Gradskog vijeća i postavljanje na Youtube kanal od strane Compasa, interesiralo je cijenjenog vijećnika Vinka Strganca (HSS).

Gradonačelnik Vinko Kasana je odgovorio kako su svi mogli primijetiti pozitivnu ulogu projekta Centra za umjetnu inteligenciju te uvođenja novih tehnologija. Već druga generacija mladih ljudi pristiglih iz čitave Hrvatske pohađa šestomjesečnu edukaciju u Lipiku. To je i jedan ekonomski segment gdje više nema slobodnih smještajnih kapaciteta u Lipiku, istaknuo je gradonačelnik Kasana te podsjetio da je nedavno potpisan sporazum o suradnji s Microsoftom, tvrtkom svjetskih razmjera. Ne treba ni govoriti o tome kako se Grad Lipik dugoročno brendira i svrstava u kategoriju gradova koji prate moderne tehnologije, rekao je gradonačelnik. Centar za umjetnu inteligenciju ostvaruje kontakte i s drugim uglednim tvrtkama, kao što je Huawei i Meta, nedavno su se predstavnici AI centra predstavili u Bruxellesu, a u lipički AI centar učestalo dolaze predstavnici eminentnih tvrtki i ustanova pa su tako i na sam dan zasjedanja Gradskog vijeća u Lipiku boravili predstavnici tvrtke koja se bavi digitalnom forenzikom.

Na drugo pitanje vijećnika Strganca odgovorio je predsjednik Gradskog vijeća Slobodan Katunar. On je rekao kako su sjednice Gradskog vijeća javne i može im se prisustvovati s time da se 24 sata ranije najavi. Također je rekao da nema ništa protiv snimanja sjednica te da treba vidjeti i sve tehničke mogućnosti. Međutim isto je tako rekao kako je javnost jako dobro upoznata s radom gradskih vijećnika jer ih Compas detaljno prenosi.

Na Dnevnom redu 38. točaka

Nakon aktualnog sata prešlo se na Dnevni red sjednice, a prve dvije točke su se odnosile na Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja zelene infrastrukture Grada Lipika te na Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Lipika do 2030. godine.

Plan razvoja Zelene Infrastrukture Grada Lipika, odnosno studiju i strategiju koja predstavlja objedinjeni strateški dokument čija je osnovna namjena analiza i valorizacija prirodnih, okolišnih i krajobraznih karakteristika čitavog gradskog područja te razrada strateških ciljeva i mjera u svrhu njihovog planiranog i sustavnog unaprjeđenja vijećnicima je prezentirala krajobrazna arhitektica Mateja Leljak te Jasna Matulić, dok je Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Lipika do 2030. godine prezentirala vodeća hrvatska stručnjakinja za strateško planiranje Arijana Vela.

U kratkoj raspravi prije usvajanja ovih dviju točaka vijećnik Lneniček se dotaknuo divljih odlagališta pa mu je rečeno kako je to zabilježeno te da postoji rješenje i za to poput niza oplemenjivanja, od edukacije, prenamjene itd. Između ostalog vijećnik se interesirao koje su cijene ovih strateških dokumenata pa je tako rečeno da je cijena Plana razvoja zelene infrastrukture 190 tisuća kuna, a Strategije razvoja Grada Lipika do 2030. godine 85 tisuća kuna. Vijećnici su usvojili obje točke, a protiv je bio jedino Tomislav Lneniček.

U nastavku sjednice vijećnici su bez neke velike rasprave usvojili Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja komunalne usluge dimnjačarski poslovi, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prolongiranje kreditnog zaduženja Dječjem vrtiću Kockica Lipik te prijedloge koji su se odnosili na izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu te Programa javnih potreba Grada Lipika u 2021. godini, Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova za 2021. godine, Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu, Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenim korištenjem, davanja na korištenje izravnom pogodbom i sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika za 2021. godinu. Također, usvojen je i Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka te Prijedlog Odluke o zaduženju kod poslovne banke za financiranje kapitalnih ulaganja za izgradnju objekata kulturne baštine.

Prihvaćen rebalans proračuna za 2021. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lipika za 2021. godinu i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lipika za 2021. godinu vijećnici su prihvatili uz dva protiv (Lneniček, Strganac) i jedan suzdržan glas (Krpan).

Kako stoji u Obrazloženju, ovim rebalansom prihodi se smanjuju za 14.787.065,10 kuna, tako da novi plan ukupnih prihoda iznosi 36.692.155,57 kuna, a rashodi se smanjuju za 16.097.915,00 kuna i ukupno iznose 39.371.242,96 kuna. Rebalansom se također planira raspored pokrića manjka prihoda nad rashodima iz ranijih godina tako da ukupno na razini ukupnog proračuna s proračunskim korisnicima i uz provedene korekcije u 2021. godini višak iznosi 2.287.387,39 kuna. Ukoliko se do kraja godine ne naplate svi ugovoreni prihodi, a vezani su za provedbu projekata kroz sljedeće proračunsko razdoblje od 2022. do 2024. godine sukladno Uputi Ministarstva financija Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Lipika za 2022. godinu odredit će se postupanje za pokriće utvrđenog manjka.

Nakon kratke stanke nastavljen je rad Gradskog vijeća pa su tako uglavnom jednoglasno usvojeni prijedlozi koji se tiču programa građenja komunalne infrastrukture; održavanja komunalne infrastrukture te javnih potreba Grada Lipika u 2022. godini. Usvojeni su i oni prijedlozi programa koji se odnose na utrošak sredstava od prodaje kuća i stanova te utrošak sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu. Prihvaćeni su i prijedlozi programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenim korištenjem, davanja na korištenje izravnom pogodbom i sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika za 2022. godinu i Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.

Usvojen proračun Grada Lipika za 2022. godinu

Proračun Grada Lipika za 2022. godinu iznosit će 86.912.968,00 kuna. Kako to stoji i u Obrazloženju dostavljenom gradskim vijećnicima, Proračunom se predlažu ukupni prihodi i primici za 2022. godinu  u iznosu od 86.912.968,00 kuna, za 2023. godinu u iznosu od 74.615.090,00 kuna i za 2024. godinu u iznosu od 88.475.975,00 kuna. Dinamika povećanja prihoda ovisi o za sada ugovorenim i planiranim aktivnostima provedbe pojedinih kapitalnih projekata u sljedećem proračunskom razdoblju. Značajno povećanje prihoda i primitaka za 2022. godinu u odnosu na prvobitnu projekciju odnosi se na prijenos prihoda i pripadajućih rashoda u provedbi najznačajnijeg i vrijednosno najvećeg projekta Terme Lipik. U 2021. godini nije postignuta planirana dinamika izvršenja iz razloga vrlo složenog i obuhvatnog postupka javne nabave, čime su i radovi djelomično odloženi. Isto tako Grad Lipik je praćenjem najava i odrednica sljedećih natječaja za korištenje sredstava fondova Europske unije pristupio pripremnim radnjama za prijavu na nove natječaje što je u projekcijama za 2023. i 2024. godinu iskazano i u prihodima i rashodima. U sljedećem proračunskom razdoblju i nadalje će se poduzimati sve mjere i radnje za maksimalno korištenje sredstava fondova EU i sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 2021. – 2026. godinu u cilju razvoja Grada i poboljšanja kvalitete života građana Lipika.

Uz 9 glasova za i 2 protiv (op. a. vijećnici Strganac i Krpan; vijećnik Lneniček se u međuvremenu ispričao i napustio sjednicu) prihvaćen je Prijedlog Proračuna Grada Lipika za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu te Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Lipika za 2022. godinu.

Do kraja sjednice prihvaćen je Nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Lipik IV“ te Prijedlog Ispravka Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama i prijedlozi odluka o jednostavnoj nabavi; o dopuni Odluke o komunalnom redu; o ukidanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi; o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lipika; o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, kao i Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Lipik u 2021. godinu i Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2022. do 2024. godine.

U konačnici su prihvaćeni i prijedlozi odluka o usklađenju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Lipik  i smjernica za organizaciju razvoja sustava civilne zaštite te Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba i udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite Grada Lipika, ali i financijski planovi za iduću godinu Gradske knjižnice i čitaonice Lipik te Dječjeg vrtića „Kockica“.

Pod posljednjom točkom razno vijećnik Strganac se interesirao o tome ima li što novo vezano za Kursalon, Wandelbahn i hotel. Gradonačelnik mu je odgovorio potvrdno. Uz prethodnu ispriku, rekao je kako ima pozitivnih promjena, međutim o tome će biti više govora u skorašnjem periodu.

Uz međusobne čestitke povodom božićnih i novogodišnjih blagdana završila je posljednja ovogodišnja sjednica lipičkog Gradskog vijeća.