Lipkom d.o.o.

LIPKOM d.o.o. je osnovan 27. siječnja 2016. godine s ciljem obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Lipika. Tvrtka je u stopostotnom vlasništvu Grada Lipika.

LIPKOM d.o.o. upravlja Reciklažnim dvorištom na adresi Ivana Mažuranića 81 u Lipiku gdje je odlaganje otpada besplatno za sve građane s produčja Grada Lipika, dok građani s područja ostalih gradova i općina ne mogu odlagati otpad na našem reciklažnom dvorištu. Mjesečno se može odložiti 30kg neopasnog i 5kg opasnog otpada po osobi (pri predaji otpada potrebno je predočiti osobnu iskaznicu osobe koja ima prebivalište na području Grada Lipika).

Lipkom d.o.o. je zadužen i za upravljanje grobljima na području našeg Grada. Pod održavanje podrazumijevamo košnju zelenih površina na grobljima i održavanja mrtvačnica, a u planu je i održavanja grobnih mjesta po želji korisnika.

Osnovni podaci o LIPKOM-u:

LIPKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, trgovinu i graditeljstvo OIB: 33175359761

Direktor:

Marijan Strganac, ing.građ.
e-mail: marijan.strganac@lipkom-lipik.hr ,
telefon: 034/314 818

Prijem stranaka:

adresa: Ivana Mažuranića 81,
34551 Lipik e-mail: info@lipkom-lipik.hr
telefon: 034/314 818
telefon: 034/314 813

Reciklažno dvorište:

adresa: Ivana Mažuranića 81, 34551 Lipik
e-mail: reciklazno@lipkom-lipik.hr
telefon: 034/258 258

Osnovne djelatnosti:

  • Održavanje javnih površina
  • Održavanje čestoće
  • Djelatnost zbrinjavanja otpada
  • Gospodarenje otpadom
  • Održavanje nerazvrstanih cesta
  • Upravljanje grobljem i pogrebne usluge
  • Održavanje javne rasvjete
Skip to content